Проект статуту ОСББ "Оазис 4"

1 марта 2016 - Валентин
Проект статуту ОСББ

Публікується для обговорення проект Статуту "Оазис 4", Обєднання співвласників приміщень будинку № 4 по проспекту Героїв Сталінграда в м. Києві.
 Обговорення змісту статуту, та пропозиції — на Форумі

Увага! Цей текст статуту — застарів. Новий, удосконалений зміст статуту викладено тут!

                                                                   "ЗАТВЕРДЖЕНО"

                                                                Рішенням Установчих зборів

                                                               Об'єднання співвласників

                                                              багатоквартирного будинку

                                                                   «______» __________ 2016 р.,

                                     протокол №1

                                                                 Голова правління ___________ 

СТАТУТ

Об'єднання співвласників

багатоквартирного будинку

«Оазис 4»


 

                                                     м. Київ 2016 рік

1. Загальні положення
1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Оазис 4» (далі – Об’єднання) створено власниками квартир та нежитлових приміщень (далі – Співвласники) багатоквартирного будинку, що розташований за місцезнаходженням: місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд.4 (далі – Будинок).
1.2. Об’єднання діє відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», чинного законодавства України та Статуту.
1.3. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», та має обов’язки, передбачені статтею 18 цього Закону.
1.4. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
1.5. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і майном Об’єднання, що належать Об’єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями Співвласників. Співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання.
1.6. Об’єднання може мати печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

2. Мета створення, завдання та предмет діяльності Об’єднання.
2.1. Метою створення Об’єднання є забезпечення і захист прав Співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна багатоквартирного будинку, який знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 4, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом, покращення якості обслуговування багатоквартирного будинку та його території за рахунок ефективного використання нежитлових приміщень та прибудинкової території, економії витрат матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.
2.2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між Співвласниками. Господарче забезпечення діяльності Об’єднання може здійснюватися власними силами Об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.
2.3. Завданням та предметом діяльності Об’єднання є:
— забезпечення реалізації прав Співвласників на володіння та користування спільним майном;
— забезпечення належного утримання багатоквартирного Будинку та прибудинкової території;
— сприяння Співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;
— забезпечення виконання Співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Об’єднання.

3. Статутні органи управління Об’єднання, їхні повноваження та порядок формування.

3.1. Органами управління Об'єднання є:
Загальні збори Співвласників ( далі — Загальні збори) – вищий орган управління Об'єднання ;
Збори представників Співвласників (далі — Збори представників) – наглядовий орган Об'єднання ;
Правління – виконавчий орган Об'єднання ;
Ревізійна комісія – контролюючий орган Об'єднання .

3.2. Загальні збори Об’єднання.
3.2.1. Вищим органом управління Об’єднання є Загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3.2.2. До виключної компетенції загальних зборів належать:
1. затвердження Статуту Об’єднання, внесення змін до нього;
2. обрання членів Правління .
3. питання про використання спільного майна;
4. затвердження кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;
5. попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 500 000,00 (П’ятсот тисяч) гривень, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно Співвласників чи їх частина;
6. визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів Співвласників;
7. прийняття рішення про реконструкцію та ремонт Будинку або про зведення господарських споруд;
8. визначення розміру матеріального та іншого заохочення Голови та членів Правління;
9. визначення обмежень на користування спільним майном;
10. обрання та відкликання Управителя, затвердження та зміна умов договору з Управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном Будинку повністю або частково Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;
11. прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах.
3.2.3. Загальні збори затверджують висунутих або обраних кожним під’їздом Представників для участі в роботі Зборів Представників.
3.2.4. Загальні збори скликаються і проводяться Правлінням Об’єднання.
Загальні збори можуть бути скликані за вимогою Зборів представників, Ревізійної комісії, або ініціативною групою з не менш як трьох Співвласників, в цьому випадку оформлюється протокол з вимогою про проведення Загальних зборів, який передається Правлінню. Якщо Правління не проводить Загальні збори в установлений такою вимогою термін, то ініціатори проведення зборів створюють ініціативну групу, яка організовує проведення Загальних зборів.
Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення Загальних зборів вручає кожному Співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить Співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, таке повідомлення також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Час і місце проведення Загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.
3.2.5. У Загальних зборах мають право брати участь усі Співвласники. Інтереси Співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого Співвласника. Повноваження представника засвідчуються в установленому діючим законодавством порядку.
Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх Співвласників або їх представників.
3.2.6. Загальні збори веде Голова зборів. Голова, секретар та лічильна комісія зборів обираються більшістю голосів присутніх Співвласників або їх представників Кожний Співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, яка залежить від кількості належних йому приміщень. Кожному окремому приміщенню відповідає 1 (Один) голос. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, кожний Співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному Співвласнику на Загальних зборах.
3.2.7. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували Співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів Співвласників.
Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів Співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного Будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх Співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, — більшістю голосів.
З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості Співвласників.
Голосування здійснюється шляхом оформлення бюлетеня голосування кожним Співвласником. Бюлетень містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по-батькові Співвласника, корпус та номер приміщення, яким володіє Співвласник, загальна площа приміщення (для голосування на установчих зборах), тексти питань порядку денного, які винесені на голосування, рішення голосуючого Співвласника по кожному питанню (Так, Ні, або Утримався), етап Загальних зборів при здійсненні волевиявлення Співвласника (Збори чи Опитування), документ, що надає повноваження на голосування від імені Співвласника (для представника), підпис Співвласника (представника) та дата. При проведенні опитування, свій підпис в Бюлетені голосування ставить і особа, яка проводила опитування.
Забороняється в процесі проведення письмового опитування Співвласників примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.
Результати голосування обробляються Лічильною комісією під наглядом Голови та секретаря Загальних зборів та оформляються Протоколом голосування, який підписують члени Лічильної комісії і затверджує Голова Загальних зборів.
Рішення Загальних зборів викладається письмово та оформляється протоколом, який підписується Головою, Секретарем загальних зборів та Головою лічильної комісії.
Бюлетені письмового опитування пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу Загальних зборів.
Протокол Загальних зборів, протоколи лічильної комісії, бюлетені голосування та бюлетені письмового опитування підлягають постійному зберіганню разом з протоколом результатів голосування і за вимогою можуть бути перевірені та перераховані Ревізійною комісією та(або) Зборами представників.
Загальні Збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. Після прийняття спеціального Рішення Загальними Зборами, при наявності спеціального програмного забезпечення, відповідаючого вимогам діючого законодавства України та електронних цифрових підписів у всіх Співвласників, голосування на зборах та прийняття рішень може здійснюватись дистанційно електронними засобами зв’язку через Інтернет.
3.2.8. Якщо в результаті проведення Загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 3.2.7, ініціатором Зборів проводиться письмове опитування серед Співвласників, які не голосували на Загальних зборах.
Письмове опитування Співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення Загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.
3.2.9. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані Співвласниками під час проведення Загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.
3.2.10. Рішення Загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх Співвласників.
Рішення Загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління Об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу Об’єднання, зокрема, Правління, Зборів Представників та Ревізійної комісії.
Рішення Загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту на сайті та в місцях загального користування Будинку.
Рішення з питань, передбачених підпунктами: 2, 4, 5. 6, 7, 10 та 11 пункту 3.2.2. цього розділу, а за рішенням Загальних зборів – і з інших питань, надаються Співвласникам під розписку або направляються поштою (рекомендованим листом) ініціатором Загальних зборів.
Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) Загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

3.3. Збори представників.
3.3.1. Збори представників формуються з висунутих кожним під’їздом будинку згідно п.5.2 цього Статуту представників з числа Співвласників. Персональний склад Зборів представників затверджується Загальними зборами, термін його повноважень складає 3 роки. Для участі в роботі Зборів представників обирається, як правило, по 2(Два) представника з числа Співвласників від кожного під’їзду.
У разі припинення з будь-яких причин повноважень представника від під’їзду у Зборах представників на його місце повинен бути висунутий на зборах того ж під’їзду згідно п.5.2 цього Статуту представник для його затвердження на найближчих Загальних зборах.
3.3.2. Чергові Збори представників скликаються не рідше ніж один раз на рік. Позачергові Збори представників можуть бути скликані за ініціативою 3(Трьох) і більше представників, за ініціативою правління Об'єднання, Ревізійної комісії або за ініціативою будь-яких Співвласників Об'єднання (не менше 3-х осіб).
3.3.3. Збори представників вважаються правочинними, якщо на них присутні більше половини представників. Кожен представник на Зборах представників має один голос, а рішення на Зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників шляхом відкритого особистого поіменного голосування. Представник, який був відсутнім на Зборах представників, має право проголосувати протягом 5 днів після дати проведення зборів.
3.3.4. Збори представників веде голова зборів і секретар зборів, які обираються більшістю присутніх на зборах. Рішення Зборів представників оформляється у формі протоколу таких зборів із зазначенням кожним з представників результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.
Секретар зборів оформлює протокол Зборів представників. Термін повноважень секретаря Зборів представників встановлюють самі Збори представників. Головою та секретарем на кожних чергових та позачергових Зборах представників може бути обраний будь-який Представник.
Протоколи Зборів представників зберігаються у секретаря, а їх копії у Правлінні разом з протоколами Загальних зборів Об'єднання. Після переобрання новий секретар Зборів представників приймає на зберігання всі протоколи у старого секретаря.
3.3.5. Рішення Зборів Представників мають вищу юридичну силу щодо рішень Правління Об’єднання. Збори Представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення Правління Об’єднання.
3.3.6. У випадку, коли голова Правління обирається Зборами представників (згідно пунктів 3.5.4 та 3.5.6 цього Статуту) Збори представників оголошують та проводять конкурс на посаду голови Правління, контракт з ним підписує Головуючий Зборів представників.
У випадку, коли голова Правління обирається Правлінням Об’єднання, Збори Представників погоджують таке рішення, а Головуючий Зборів представників підписує контракт з ним.
3.3.7. У випадку неналежного виконання головою Правління, або іншими членами Правління своїх обов′язків, або якщо дії голови Правління або інших членів Правління загрожують інтересам Об’єднання, Збори Представників мають право своїм рішенням відсторонити голову Правління та інших членів Правління від виконання посадових обов′язків, та призначити тимчасово виконуючого обов′язки голови Правління та тимчасово виконуючих обов′язки членів Правління, які призначаються до моменту рішення Загальних зборів Об’єднання по цьому питанню та обрання нового голови Правління. В такому випадку Збори представників в місячний термін повинні зібрати та провести Загальні збори для обрання нових членів Правління та голови Правління.
3.3.8. Перелік питань, які можуть вирішуватися Зборами Представників:
3.3.8.1. погодження рішень Правління про укладання договорів, сума яких перевищує 200 000 (Двісті тисяч) гривень, якщо Загальними зборами не встановлена інша сума;
3.3.8.2 надання доручення та повноважень ревізійній комісії щодо проведення позапланової ревізії фінансової та господарської діяльності Об'єднання;
3.3.8.3. подання вимоги до Правління Об'єднання про скликання позачергових Загальних зборів Об'єднання, а в разі невиконання вимоги у встановлений термін самостійне скликання та проведення позачергових Загальних зборів Об'єднання згідно п.3.2.4 цього Статуту;
3.3.8.4. припинення повноважень голови Правління та членів Правління в випадку передбаченому п.3.3.7 цього Статуту.
3.3.8.5. тимчасове обрання та призначення нових членів органів управління Об'єднання в тому числі голови Правління, членів Правління, членів Ревізійної комісії та членів Зборів представників, які звільнені у зв'язку з поданою ними заявою про звільнення або виключення, або в зв'язку з продажем власності у будинку чи зміною місця проживання, або в зв'язку смертю, безвісно відсутнім або недієздатним, або в випадку обставин, передбачених пунктом 3.3.7 цього Статуту. Термін повноважень тимчасово обраних в цьому випадку закінчується після обрання або призначення нових членів органів управління Об'єднання за встановленим цим Статутом порядком.
3.3.8.6. внесення питань до порядку денного чергових та позачергових загальних зборів Об'єднання;
3.3.8.7. внесення пропозицій Правлінню стосовно усунення недоліків у роботі Правління Об'єднання;
3.3.8.8. доведення до відома Правління всіх пропозицій, питань та проблем, з приводу яких звернулися Співвласники до Зборів Представників.
3.3.8.9. доручення Ревізійній комісії про проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Об’єднання .
3.3.9.Збори представників мають право приймати рішення з усіх інших питань діяльності Об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав Співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

3.4. Правління Об’єднання.
3.4.1. Виконавчим органом Об’єднання є Правління, яке обирається Загальними зборами та підзвітне Загальним зборам та Зборам представників.
Правління обирається строком на 2 роки, якщо інший строк не визначено Загальними зборами.
За один місяць до закінчення своїх повноважень Правління зобов’язане провести Загальні Збори, які підтверджують повноваження членів Правління та голови Правління, або призначають нових. Якщо Правління не проводить Загальні збори до кінця своїх повноважень, то Збори представників призначають своїм рішенням згідно п.3.3.8.5 цього Статуту тимчасово виконуючих голову Правління та членів Правління, які виконують свої обов’язки до моменту призначення нових голови Правління та членів Правління на Загальних зборах.
Загальні збори можуть надати Правлінню повноваження призначати голову Правління та підписувати контракт з ним.
Заступник Голови правління обирається Правлінням .
Засідання Правління є правомочним при участі в ньому не менше 60 % (шести десяти відсотків) членів Правління, а у випадку засідання, в порядку денному якого передбачено обрання голови Правління, або його заступника – не менше 80% (восьмидесяти відсотків) членів Правління.
Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Об’єднання та має право приймати рішення з питань діяльності Об’єднання, визначених цим Статутом.
3.4.2. Порядок обрання та відкликання членів Правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються Загальними зборами. У разі відсутності спеціального рішення Загальних зборів з цього питання, як правило, Правління обирається Загальними зборами з розрахунку по одному члену Правління від кожного під’їзду будинку.
Загальні збори, або Збори представників своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Правління чи окремих його членів в тому числі за ініціативою Співвласників під’їзду згідно п.5.2 цього Статуту.
У разі припинення повноважень члена Правління з будь-яких причин на його місце повинен бути тимчасово обраний член Правління з правом дорадчого голосу, який є представником того під’їзду, від якого обирався попередній член Правління. Право висування свого кандидата мають тільки збори Співвласників під’їзду згідно п.5.2. цього Статуту.
3.4.3. До компетенції Правління належать:
— підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
— здійснення контролю за своєчасною сплатою Співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
— раціональне та ощадне розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами Об’єднання кошторису;
— вибір підрядників та постачальників товарів та послуг переважно на конкурсних або тендерних умовах;
— прийняття рішень про отримання кредитів в банківських установах, які не потребують заставу майна об’єднання;
— надання Співвласникам інформацію про діяльність Об'єднання у відповідності із Статутом
— дозвіл на укладання договорів, сума яких не перевищує 200 000 (Двісті тисяч) гривень, якщо Загальними зборами не встановлена інша сума ;
— прийняття рішень по результатам проведених тендерів;
— прийняття рішень про матеріальне та інше заохочення Голови правління та персоналу Об’єднання, в межах кошторису, встановленого Загальними зборами;
— прийняття рішень по усуванню недоліків в роботі Правління Обєднання, виявлених Ревізійною комісією, членами Правління, вказаних у зверненнях Співвласників та отриманих іншим шляхом;
— розробка планів по удосконаленню роботи Правління, зменшенню витрат, підвищенню якості роботи Об’єднання, підвищенню безпеки та комфорту проживання мешканців Будинку, запровадження інвестиційних проектів;
— прийняття рішення про страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків;
— прийняття рішень по можливість та умови здачі в оренду приміщень загального користування, основних засобів та обладнання;
— прийняття рішень про необхідність та черговість виконання ремонтних робіт в Будинку;
— прийняття рішення про звернення до суду з позовом про стягнення на майно та кошти Співвласників (власників) та осіб, що користуються спільним майном, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством, Статутом та рішеннями Правління платежі і внески, штрафи та пеню, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів Об’єднання
3.4.4. Засідання Правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів.
Кожен член Правління має на засіданні Правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.
Рішення Правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Об’єднання.
Засідання Правління скликається його Головою або не менш як трьома членами Правління.
Веде засідання Правління Голова Правління, а в разі відсутності голови — його Заступник. У разі відсутності Голови Правління та його Заступника, засідання Правління веде один із членів Правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Правління.
Рішення Правління викладаються у протоколі засідання Правління із зазначенням кожним з членів Правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом. Член Правління, який був відсутнім на засіданні Правління, має право проголосувати протягом 5 днів після дати проведення засідання Правління.
3.4.5. При виборі підрядників та постачальників товарів та послуг Правління повинно економно та раціонально приймати рішення переважно на конкурсних або тендерних умовах. Рішення по таким питанням повинні бути відкритими та публічними.

3.5. Голова Правління.
3.5.1.Головою Правління може бути обраний на конкурсній основі будь-який громадянин України, в тому числі один з Співвласників або один з членів Правління.
3.5.2. Голова Правління обирається терміном на 1 рік.
3.5.3. Конкурс на посаду голови Правління на етапі створення та реєстрації Об'єднання організовує та проводить ініціативна група, яка організовує проведення установчих Загальних зборів Об'єднання. Ініціативна група публікує оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації, розробляє умови контракту з головою Правління та пропонує Загальним Зборам та Правлінню кандидатури на посаду голови Правління.
З.5.4. Загальні збори обирають голову Правління, та визначають умови контракту з ним. Контракт з головою правління підписує головуючий на Загальних зборах.
Заступник Голови правління обирається Правлінням із складу правління.
Загальні збори можуть надати Зборам представників або Правлінню повноваження обирати голову Правління та підписувати контракт з ним.
3.5.5. Голова Правління може бути звільнений з посади рішенням Загальних Зборів, рішенням Зборів Представників та рішенням Правління в таких випадках:
3.5.5.1. Рішенням Загальних зборів голова Правління може бути звільнений з будь-яких причин.
3.5.5.2. При закінченні річного терміну повноважень згідно п.3.5.2 голова Правління звільняється рішенням Правління. Наказ про звільнення підписує заступник голови Правління або інший член Правління, уповноважений на це.
3.5.5.3. У випадку неналежного виконання головою Правління своїх обов′язків,
порушення ним умов контракту або, якщо дії голови Правління загрожують інтересам Об’єднання та Співвласників, голова Правління може бути звільнений з посади рішенням Правління, якщо він був обраний на посаду Правлінням, або рішенням Зборів представників незалежно від того, який орган управління Об’єднання обрав його на цю посаду. Новий голова Правління обирається в порядку визначеному цим Статутом. Орган управління Об’єднання, який прийняв рішення про звільнення, зобов’язаний призначити виконуючого обов’язки голови Правління, який діє на час проведення конкурсу і до моменту обрання нового голови Правління та підписання контракту з ним.
3.5.6.Конкурс на посаду голови Правління в кінці першого року діяльності Об'єднання а в подальшому кожен рік та в випадку звільнення голови Правління за власним бажанням або згідно п.3.5.5.3 цього Статуту організовується та проводиться Правлінням або Зборами представників в такі терміни:
— за місяць до закінчення повноважень голови Правління згідно п.3.5.2;
— протягом одного місяця з дати звільнення голови Правління згідно п.3.5.5.3 або з дати написання заяви головою Правління про звільнення за власним бажанням.
В конкурсі має право приймати також голова Правління, повноваження якого закінчуються.
3.5.7. Рішення Зборів Представників, які стосуються призначення, звільнення голови Правління, умов контракту та умов його оплати праці, мають вищу юридичну силу щодо рішень Правління Об’єднання.
3.5.8.Оплата праці голови Правління визначається контрактом з ним, в якому повинні бути передбачені преміальні виплати за зниження вартості комунальних послуг для Співвласників та покращення якості обслуговування багатоквартирного будинку та його території за рахунок ефективного використання нежитлових приміщень, економії витрат матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.
Контракт з головою Правління підписується в трьох екземплярах, перший екземпляр видається голові Правління, другий зберігається у секретаря Зборів Представників, третій – в бухгалтерії Об’єднання.
3.5.9.На виконання своїх повноважень Голова Правління:
— веде засідання Правління, якщо Правління не доручило ведення засідання іншому члену Правління;
— забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Зборів Представників та Правління;
— діє без доручення від імені Об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень Загальних зборів, Зборів Представників та Правління;
— розпоряджається коштами Об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень Загальних зборів, Зборів Представників та Правління, має право першого підпису фінансових документів Об’єднання;
— наймає на роботу в Об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників Об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
— видає довіреності на представництво інтересів Об’єднання іншим особам;
— відкриває і закриває рахунки Об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
— самостійно укладає будь-які договори i угоди в межах повноважень, передбачених цим Статутом. На підписання договорів і угод, сума яких перевищує 50 000,00 (П’ятдесят тисяч) гривень попереднє (до їх укладення) погодження
— підписує зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) в порядку, встановленому діючим законодавством України;
— представляє i захищає інтереси Об'єднання у відносинах з органами державної влади i упpавлiння, юридичними i фізичними особами;
— приймає рішення про службові відрядження працівників Об'єднання, в тому числі за межі України;
— видає накази з будь-яких питань діяльності Об'єднання, віднесених до його компетенції;
— заохочує працівників Об'єднання та накладає на них стягнення у відповідності з діючим законодавством України;
— організує ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об'єднання;
— організує контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
— робить Співвласникам та особам, що проживають у багатоквартирному будинку попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагає їх дотримання, накладає штрафні санкції, пені;
— подає позови, виступає від імені Об’єднання в якості позивача, або відповідача в судах всіх інстанцій;
— відповідно до рішень Загальних зборів, Зборів Представників та Правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань Об’єднання.
3.5.10. У разі відсутності голови Правління на період, який не перевищує 30(Тридцять днів), рішенням Правління може бути призначений тимчасово виконуючий обов′язки голови Правління. В інших випадках таке рішення приймається Зборами представників.

3.6. Ревізійна комісія.
3.6.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об’єднання на Загальних зборах обирається з числа Співвласників Ревізійна комісія в складі 3-5 членів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами або самими членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може залучати до своєї діяльності аудитора.
Порядок діяльності Ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються Загальними зборами. Ревізійна комісія проводить аналіз квартальних звітів діяльності Об’єднання та формулює по ним свій висновок, а також проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Об’єднання за рік.
Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів, рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. При однаковій кількості голосів «за» та «проти» голос Голови ревізійної комісії має вирішальне значення.
Кожен член Ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.
Ревізійна комісія обирається строком на 3 роки, якщо інший строк не визначено Загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Ревізійної комісії чи окремих членів Ревізійної комісії.
У разі відчуження членом Ревізійної комісії всіх належних йому в Будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена Ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, повноваження такого члена Ревізійної комісії припиняються.
3.6.2. Ревізійна комісія має право:
— відповідно до періодичності, встановленої Загальними зборами, але не рідше одного разу на рік, та в випадку позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Об’єднання отримувати від Правління та працівників Об’єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;
— відповідно до періодичності, встановленої Загальними зборами, але не рідше одного разу на рік, та в випадку позапланової перевірки отримувати від Правління та працівників Об’єднання письмові пояснення щодо діяльності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання;
— перевіряти та надавати Загальним зборам висновки щодо підготовлених Правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту Об’єднання;
— за рішенням Загальних зборів та Зборів Представників проводити позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Об’єднання та здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об’єднання.
Загальні збори можуть визначити інший перелік прав Ревізійної комісії .

4. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів
Об’єднання
4.1. Джерелами фінансування є кошти Об’єднання, які складаються з:
— залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного Будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким Будинком до створення об’єднання;
— внесків і платежів Співвласників;
— коштів, отриманих Об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного Будинку;
— коштів, отриманих Об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
— коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності Об’єднання;
— добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;
— коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
— коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;
— пасивних доходів;
— доходів від діяльності заснованих Об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об’єднання;
— коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об’єднання.
За рішенням Загальних зборів в Об’єднанні можуть створюватися ремонтний, резервний фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені Загальними зборами Об’єднання.
4.2. Сплата встановлених Загальними зборами Об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені Загальними зборами Об’єднання, є обов’язковою для всіх Співвласників.
Частка Співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів Співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного фондів, встановлюються Загальними зборами Об’єднання відповідно до законодавства та Статуту.
Загальні збори Об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів Співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.
4.3. Майно Об’єднання утворюється з:
— майна, переданого йому Співвласниками у власність;
— одержаних доходів;
— іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Майно, придбане Об’єднанням за рахунок внесків та платежів Співвласників, є їхньою спільною власністю.
4.4. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Об’єднання визначається Загальними зборами.
4.5. Кошти Об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються Правлінням згідно з кошторисами, затвердженими Загальними зборами Співвласників, та окремими рішеннями Загальних зборів Співвласників.
Кошторис Об’єднання за поданням Правління щороку затверджується Загальними зборами не пізніше 01 січня поточного року, якщо інший строк не встановлено Загальними зборами Співвласників. За рішенням Загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.
Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Співвласників, кошторис повинен передбачати такі статті витрат:
— витрати на утримання і ремонт спільного майна;
— витрати на оплату комунальних та інших послуг;
— витрати фондів Об’єднання;
— інші витрати.
За рішенням Загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.
Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), Правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки – Загальним зборам для затвердження.
Перший фінансовий рік Об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.
4.6. Забороняється розподіл отриманих Об’єднанням доходів або їх частини серед Співвласників, працівників об’єднання, членів органів управління та інших осіб.

5. Права і обов’язки Співвласників
5.1. Співвласник має право:
— брати участь в управлінні Об’єднанням у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом Об’єднання;
— обирати та бути обраним до складу статутних органів управління Об’єднання;
— знайомитися з протоколами загальних зборів, Зборів представників, робити з них виписки;
— одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об’єднання;
— вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання Співвласниками правил добросусідства;
— одержувати в установленому Статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.
Об’єднання на вимогу Співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.
Здійснення Співвласником своїх прав не може порушувати права інших Співвласників.
Спори щодо здійснення прав Співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.
5.2. Право одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об’єднання забезпечується як наданням конкретної інформації на вимогу Співвласників, так і через її оприлюднення. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом: адресного письмового повідомлення Співвласників листом, повідомленнями на дошці об’яв в кожному під’їзді та публікаціями на визначеному сайті.
Обов’язковими є такі повідомлення:
— повідомлення про наступні Загальні збори або Збори представників (листом, на дошці об’яв, на сайті);
— матеріали з питань порядку денного Загальних зборів або Зборів представників: списки кандидатів для обрання в Органи управління Об'єднання, зміни до статутних документів, обґрунтування виносимих на голосування питань, тощо (на сайті);
— звіт про результати фінансово-господарської діяльності Об’єднання за минулий рік (на сайті);
— рішення з питань, передбачених підпунктами: 2, 4, 5. 6, 7, 10 та 11 пункту 3.2.2. (листом, на сайті);
— протоколи Загальних зборів, протоколи Зборів представників та Рішення Правління (на сайті);
— результати перевірки Об’єднання ревізійною комісією (на сайті);
— списки боржників (на дошці об’яв, на сайті);
— об’яви про потреби в закупках та послугах, умови тендерів та конкурсів, їх результати (на сайті).
5.3. Співвласники одного під’їзду мають право:
— проводити збори Співвласників свого під’їзду, рішення на таких зборах приймається простою більшістю голосів.
— обирати на зборах Співвласників свого під’їзду представників для участі в роботі органів управління Об’єднання та висовувати їх кандидатури для затвердження Загальними зборами Об’єднання або Зборами представників.
— виступати з ініціативою до Загальних зборів або Зборів представників про припинення повноважень представників свого під’їзду в органах управління Об’єднання.
5.4. Співвласник зобов’язаний:
— виконувати обов’язки, передбачені Статутом Об’єднання;
— виконувати рішення статутних органів управління, прийняті у межах їхніх повноважень;
— використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
— забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;
— забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;
— не допускати порушення законних прав та інтересів інших Співвласників;
— дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
— своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;
— відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;
— виконувати передбачені Статутом Об’єднання обов’язки перед Об’єднанням;
— запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління Об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
— дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

6. Відповідальність за порушення Статуту Об’єднання
та рішень статутних органів управління.
Співвласники є відповідальними за порушення Статуту Об’єднання та рішень статутних органів управління.

7. Порядок внесення змін до Статуту Об’єднання
7.1. Внесення змін до Статуту Об’єднання здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів.
Якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів, ініціатор Загальних зборів (Правління або ініціативна група) публікує у загальному доступі, або надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до Статуту об’єднання не пізніше ніж за 14 днів до проведення загальних зборів.
7.2. Зміни до Статуту Об’єднання підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.

8. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу)
Об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим
8.1. Об’єднання ліквідується у разі:
— придбання однією особою всіх приміщень у Будинку;
— прийняття Співвласниками рішення про ліквідацію Об’єднання;
— ухвалення судом рішення про ліквідацію Об’єднання.
8.2. Ліквідація Об’єднання за рішенням Загальних зборів здійснюється призначеною Загальними зборами Ліквідаційною комісією. Право підпису документів від імені Ліквідаційної комісії має Голова Ліквідаційної комісії, обраний Ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію об’єднання із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.
8.3. Підстави та порядок ліквідації Об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.
8.4. У разі ліквідації Об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у будинку, що перебувають у їхній власності.
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед Об’єднанням відповідно до Статуту цього Об’єднання. Якщо Співвласник має борг перед цим Об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.
8.5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
8.6. Реорганізація Об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням Загальних зборів, які за поданням Правління визначають правонаступників Об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

Головуючий на установчих
зборах Об’єднання ____________________ ____________________


 

Просимо обговорення змісту статуту, та надання пропозицій здійснювати на цьому Форумі.


 

Похожие статьи:

Все об ОСББПроект ОСББ-online

ОСББ Оазис 4Увага! Надзвичайно небезпечні зміни до статуту ОСББ «Оазис 4»

ОСББ Оазис 4Статут ОСББ "Оазис 4"

Управляющие компанииКто обслуживает дома жилмассива «Оазис»?

Все об ОСББАдреси розташування ОСББ в Оболонському районі

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!